HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV - ENB
NÁRODNÍ KALKULAČNÍ NÁSTROJ – NKN II

NKN II

Aktualizace - novinky

Zde budou zveřejňovány informace o vydání nových verzí/aktualizací. V případě, že se bude jednat o úplně novou verzi, registrovaní uživatelé obdrží informační email. V případě drobných aktualizací nebude informace o aktualizaci hromadně rozesílána.

Doporučujeme navštěvovat tyto stránky a před zpracováním nového PENB stáhnout aktuální verzi NKN II.

Další informace:

 • NKN lze stále používat i po 1.1.2020 až do doby, kdy skončí platnost vyhlášky 78/2013 Sb.
 • Povinnost vyplývající z vyhlášky č. 4/2020 Sb. o energetických specialistech, která specifikuje údaje předávané energetickým specialistou do evidence ministerstva o provedených činnostech.
 • List "Energetické potřeby budovy" je kompletní přehled vstupů a výstupů, dílčích mezivýpočtů, všech výsledků výpočtu, klasifikace a hodnocení energetické náročnosti budovy.Skládá se z částí:
  - část A. - hodnocení a klasifikace hlavních ukazatelů energetické náročnosti
  - část B. - klasifikace dalších ukazatelů energetické náročnosti budovy
  - část C.   - jednotlivé tepelné toky a průběh potřeby energie na vytápění a chlazení podle ČSN EN ISO 13790
                  - přehled vypočtené spotřeby energie a dílčích dodaných energií
                  - detailní přehled primární energie a rozdělení energie po energonositelích
  - část D. - kompletní okrajové podmínky výpočtu, tzn. parametry, které specialista zadal do výpočtu, nebo zvolil z nabídky.
  Aby nezůstalo propojení na NKN excelovský sešit, musí zpracovatel po uložení samotného listu zrušit propojení na stávající exlovský sešit. Excel->data->upravit odkazy->zrušit propojení. Z tohoto listu si okrajové podmínky a parametry budovy, lze "přenést" do jinéhp NKN. Data však nelze importovat.   
 • Pokud má mít kontrolní mechanismus k dispozici "kompletní" podklad pro kontrolu bez dalších úprav, je nutné uploadovat celý zabalený excelovský soubor NKN.
 • Novela vyhlášky 78/2013 Sb.: V otázce pokračování výpočetního nástroje uvádíme, že pravděpodobně připravíme verzi NKN (začátkem roku 2021), která bude indikovat splnění/nesplnění požadavků na ENB, bude stanovovat klasifikační třídy a bude pomůckou pro energetickou analýzu budovy. Tato verze NKN bude sloužit zejména pro studenty vysokých škol, pro předběžné posouzení ENB, nebo pro energetickou analýzu budovy např. při zpracovávání EA. Domníváme se, že úloha NKN jako pilotní bezplatné pomůcky na zpracovávání PENBů byla naplněna. Komerční SW se již plně etablovaly na trhu a není cílem být s touto nekomerční a nekomerčně zpracovávanou pomůckou konkurencí s plným uživatelským komfortem, jaký nabízejí komerční SW.

Výpočetní nástroj nemusí korektně pracovat ve verzích MS Office 2003 a starších (je rozhozena grafika grafického znázornění PENB a výpočet vykazuje chybu). V kancelářských balících OpenOfice 4.1.1 a také demo Office 2013 by měl být NKN plně funkční.

Datum vydání verze NKN II

poznámka

26.2.2019 3.31 oprava výpočtu ploch tepelných vazeb do protokolu PENBu. Výpočet a hodnocení ENB bez změny.
11.2.2019 3.30

Upraven protokol PENB:

- Do tabulky konstrkcí a.1 přidána na první pozici položka "tepelné vazby". NKN s tepelnými vazbami, pokud jsou zadány ve formě deltaUem, standardně počítá, nebyly pouze seprátně zobrazovány v protokolu PENB. Z tabulky a.1 to přímo nevyplývá..Položka tepelných vazeb byla také doplněna na list "Energetické potřeby budovy".

- Do tabulky b.5.a přidána měrná ztráta zásobníku teplé vody referenční budovy. V případě více zásobníků přípravy TV se referenční hodnota pro protokol PENBu stanoví váženým průměrem na základě objemů zásobníků TV. V tomto případě je protkol PENBu také nešťastně formulován.

Ve verzi 3.29 přeuložením do soubotu *.xlsx chyběly makra pro tisk dokumentů a náhrávání obrázku pro grafické znázornění PENBU, nyní jsou doplněny.

8.8.2018 3.29 úprava zobrazení grafů na listu bilance energie
27.6.2018 3.28 úprava zobrazení grafů, oprava výpočtu VZT systémů č. 2 - 5 použitých v zóně 3
18.5.2017 3.27 opravena možnost doplnění evidenční čísla PENB z verze 3.26
9.5.2017 3.26 přidána možnost doplnění evidenční čísla PENB, které generuje ENEX, přímo do protokolu PENB a grafického znázornění
30.5.2016 3.24

na listu "kostrukce - stavebni cast" zviditelněny parametry konstrukcí referenční budovy,

29.4.2016 3.22 doplnění protokolu PENB: oprava překlepu "Ekologická" na "Ekonomická vhodnost"
26.1.2016 3.21 opraven a doplněn protokol PENB
6.1.2016 3.2 NKN upraven podle změnového znění vyhlášky 78/2013 Sb., ve smyslu vyhlášky č. 230/2015 Sb.
28.5.2015 3.052 heslo pro odemčení protokolu PENB pro úpravu před tiskem je "poklop"
12.12.2014 3.052 upraveno na základě požadavků uživatelů, upraven formát PENB (tabulka pro osvětelní)
8.8.2014 3.051 upraven formát PENB (formát čísel - počet desetinných míst)
23.4.2014 3.051

upraven formát protokolu PENB (rozsah některých vkládaných informací mohl přesáhnout velikost buňky), upravena grafická část PENB editace (informativní zatřídění dílčí odané energie  pro nucené větrání a přípravu TV), upraven výpočet Uem hodcené vícezónové budovy.

21.3. 2014 3.05 první oficiální verze pro zpracování PENB určená pro odbornou veřejnost

Download

Výpočetní nástroj NKN II je po registraci uživatele zdarma ke stažení. V případě nové verze NKN II obdrží uživatel výpočetního nástroje informační email o existenci nové verze NKN II.

Po registraci uživatel obdrží informační email s přístupovými údaji ke stažení výpočetního nástroje. V případě, že jste již registraci provedli a nemáte k dispozici přihlašovací údaje, registraci proveďte znovu.

Název: Národní Kalkulační Nástroj II - NKN II
Charakteristika:

Výpočetní nástroj NKN - Národní Kalkulační Nástroj je určený pro zpracování průkazu energetické náročnosti budov podle požadavků zákona 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 78/2013 Sb. Výpočetní nástroj NKN zapracovává požadavky výše uvedených předpisů. Výpočet energetické náročnosti budov vychází  z okrajových podmínek uvedených v TNI 730331 -  Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet.

Současně lze výpočetní nástroj využít pro analýzu energetických potřeb budovy bez ohledu na princip hodnocení energetické náročnosti budov.
Zpracovatel:

Katedra technických zařízení budov, fakulta stavební, ČVUT v Praze

Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice

UCEEB  - Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

 Třinecká 1024 273 43 Buštěhrad

 

Autoři:

prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

kontaktní email: nkn. fsv cvut cz

Dostupnost: Volně ke stažení po vyplnění registračního formuláře
Licence:

Copyright © 2014, Urban, Kabele. Všechna práva vyhrazena.

Redistribuce a použití zdrojových i binárních forem díla, v původním i upravovaném tvaru, jsou povoleny za následujících podmínek:                                                                                                      

 • Šířený zdrojový kód musí obsahovat výše uvedenou informaci o copyrightu, tento seznam podmínek a níže uvedené zřeknutí se odpovědnosti.                                                                                   
 • Šířený binární tvar musí nést výše uvedenou informaci o copyrightu, tento seznam podmínek a níže uvedené zřeknutí se odpovědnosti ve své dokumentaci a/nebo dalších poskytovaných materiálech.
 • Ani jméno vlastníka práv, ani jména přispěvatelů nemohou být použita při podpoře nebo právních aktech souvisejících s produkty odvozenými z tohoto software bez výslovného písemného povolení.
 Tento výpočetní nástroj je poskytován držitelem licence a jeho přispěvateli „jak stojí a leží“ a jakékoliv výslovné nebo předpokládané záruky včetně, ale nejen, předpokládaných obchodních záruk a záruky vhodnosti pro jakýkoliv účel jsou popřeny. Držitel, ani přispěvatelé nebudou v žádném případě odpovědni za jakékoliv přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, příkladné nebo vyplývající škody (včetně, ale nejen, škod vzniklých narušením dodávek zboží nebo služeb; ztrátou použitelnosti, dat nebo zisků; nebo přerušením obchodní činnosti) jakkoliv způsobené na základě jakékoliv teorie o zodpovědnosti, ať už plynoucí z jiného smluvního vztahu, určité zodpovědnosti nebo přečinu (včetně nedbalosti) na jakémkoliv způsobu použití tohoto software, i v případě, že držitel práv byl upozorněn na možnost takových škod.
Helpdesk: Výpočetní nástroj je ke stažení zdarma a uživatelská podpora je zajišťována prostřednictvím seminářů pořádaných katedrou technických zařízení budov, nebo Společností pro techniku prostředí.
Poděkování Výpočetní nástroj NKN II vznikl za podpory Evropské unie, projektu OP VaVpI č. CZ.1.05/2.1.00/03.0091 – Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Registrační formulář

Z důvodu nastavení mailserveru stavební fakulty, může potvrzovací email s přístupovými údaji přicházet se spožděním cca 15minut. V případě, že přihlašovací údaje neobrdžíte ani po delší době, zkontrolujte složsku SPAM ve vašem emailovém klientovi.

cca 1.1. - 8.1. 2017 byl problém s registrací, případně stahování souboru NKN. V případě, že jste se neúspěšně pokoušeli soubor stahovat, nebo provést registraci, lze přihlášení, nebo registraci nyní úspěšně provést. Za výpadek se omlouváme.

required
required
required
required


Výpočetní nástroj NKN II vznikl za podpory Evropské unie, projektu OP VaVpI č. CZ.1.05/2.1.00/03.0091 – Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

© katedra technických zařízení budov, Fakulta stavební, ČVUT v Praze 2014 / nkn.fsv.cvut.cz / e-mail: nkn. fsv cvut cz