HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV - ENB
NÁRODNÍ KALKULAČNÍ NÁSTROJ – NKN II

Stránky jsou věnované výpočetnímu nástroji NKN II (Národní Kalkulační Nástroj II), který slouží k hodnocení energetické náročnosti budov podle zákona 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.

 NKN II je volně šiřitelný výpočetní nástroj určený k zpracování energetické bilance budov a stanovení dílčích dodaných energií na vytápění, chlazení, nucené větrání, přípravu teplé vody a osvětlení, který využívá okrajové podmínky výpočtu definované v TNI 730331 – Energetická náročnost budov – Typické hodnoty pro výpočet.

V záložce NKN II jsou uvedeny aktuuální informace k aktuální verzi výpočetního nástroje, stavu po novele vyhlášky 78/2013 Sb. a k povinnosti pro údaje předávané energetickým specialistou do evidence ministerstva o provedených činnostech podle vyhlášky č. 4/2020 Sb.

 Projekty

 Současně se vznikem vyhlášky 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov byly paralelně řešeny tyto projekty:

  • TNI 730331 -  Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet. TNI shromažďuje a koncentruje parametry potřebné pro vytvoření modelu budovy ve specializovaném SW přehledně do jednoho zdroje a je v podstatě kuchařkou pro zpracovatele PENB. Platnost ukončena 1.10.2018
  • ČSN 73 0331-1 - Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet - Část 1: Obecná část a měsíční výpočtová data. ČSN plně nahrazuje TNI 730331 a ztéto TNI vychází. porobně o této ČSN na tomto odkazu. Účinost této ČSN od 1.10.2018.
  • Metodika testování výpočetních pomůcek pro hodnocení energetické náročnosti budov podle vyhlášky 78/2013 Sb. Metodika testování výpočetních nástrojů pro výpočet ENB s výstupem do PENB  je založena na sestavení souboru testů, zaměřených na kontrolu funkčnosti klíčových částí výpočtu a výstupního protokolu. Pro každý test s pevně danými vstupními údaji byl proveden ověřený výpočet metodou odpovídající požadavkům Vyhlášky.
  • Výpočetní nástroj NKN II - Výpočetní nástroj NKN II principálně vychází z výpočetního nástroje NKN, nicméně se v jádru jedná o úplně nový výpočetní nástroj. NKN II nabízí výstupy nejen pro potřeby vyhlášky 78/2013 Sb., ale také detailní informace o energetické bilanci budovy. Výpočetní nástroj NKN II je určený pro zpracování průkazu energetické náročnosti budov podle požadavků zákona 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 78/2013 Sb. Výpočetní nástroj NKN zapracovává požadavky výše uvedených předpisů. Výpočet energetické náročnosti budov vychází z okrajových podmínek uvedených v TNI 730331 -  Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet. Současně lze výpočetní nástroj využít pro analýzu energetických potřeb budovy bez ohledu na princip hodnocení energetické náročnosti budov.

NKN - navigace zadání modelu budovy

Výstupy z výpočetního nástroje NKN

Grafické znázornění PENB Protokol průkazu energetické náročnosti budovy Analýza energetických potřeb budovy
Výpočetní nástroj NKN II vznikl za podpory Evropské unie, projektu OP VaVpI č. CZ.1.05/2.1.00/03.0091 – Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

© katedra technických zařízení budov, Fakulta stavební, ČVUT v Praze 2014 / nkn.fsv.cvut.cz / e-mail: nkn. fsv cvut cz