HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV - ENB
NÁRODNÍ KALKULAČNÍ NÁSTROJ – NKN III

Stránky jsou věnované výpočetnímu nástroji NKN (Národní Kalkulační Nástroj), který slouží k hodnocení energetické náročnosti budov podle zákona 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky o energetické náročnosti budov v aktuálním znění.

Projekty

 Současně se vznikem NKN byly vztahu k energetické náročnosti budov paralelně řešeny tyto projekty:

  • TNI 730331 -  Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet. TNI shromažďuje a koncentruje parametry potřebné pro vytvoření modelu budovy ve specializovaném SW přehledně do jednoho zdroje a je v podstatě kuchařkou pro zpracovatele PENB. Platnost ukončena 1.10.2018
  • ČSN 73 0331-1 (2018) - Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet - Část 1: Obecná část a měsíční výpočtová data. ČSN plně nahrazuje TNI 730331 a ztéto TNI vychází. Platnost ČSN od 1.8.2018 - 31.10.2020.
  • ČSN 73 0331-1 (2020) - Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet - Část 1: Obecná část a měsíční výpočtová data. Tato ČSN plně nahrazuje ČSN 73 0331-1 (2018). Podrobnější informace k normě v tomto článku. Účinnost od 1.11.2020.
  • Okrajové podmínky pro výpočet a hodnocení energetické náročnosti budov v hodinovém kroku - Zpracovaná data okrajových podmínek pro výpočet [3] jsou k dispozici pro experty v oblasti hodnocení energetické náročnosti zcela zdarma a jsou dostupná ke stažení na webových stránkách ministerstva průmyslu a obchodu a také na internetových stránkách MPO - EFEKT. Současně jsou tato data implementována do zpracovatelských SW a jsou využívány energetickými specialisty pro zpracování hodnocení energetické náročnosti budov s hodinovým krokem výpočtu.
  • Metodika testování výpočetních pomůcek pro hodnocení energetické náročnosti budov podle vyhlášky 78/2013 Sb. Metodika testování výpočetních nástrojů pro výpočet ENB s výstupem do PENB  je založena na sestavení souboru testů, zaměřených na kontrolu funkčnosti klíčových částí výpočtu a výstupního protokolu. Pro každý test s pevně danými vstupními údaji byl proveden ověřený výpočet metodou odpovídající požadavkům Vyhlášky.
  • Výpočetní nástroj NKN II - Výpočetní nástroj NKN II principálně vychází z výpočetního nástroje NKN, nicméně se v jádru jedná o úplně nový výpočetní nástroj. NKN II nabízí výstupy nejen pro potřeby vyhlášky 78/2013 Sb., ale také detailní informace o energetické bilanci budovy. Výpočetní nástroj NKN II je určený pro zpracování průkazu energetické náročnosti budov podle požadavků zákona 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 78/2013 Sb. Výpočetní nástroj NKN zapracovává požadavky výše uvedených předpisů. Výpočet energetické náročnosti budov vychází z okrajových podmínek uvedených v TNI 730331 -  Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet. Současně lze výpočetní nástroj využít pro analýzu energetických potřeb budovy bez ohledu na princip hodnocení energetické náročnosti budov. NKN II sloužil k plnohodnotnému zpracování hodnocení energetické náročnosti budovy a vyhotovení PENBu podle vyhlášky 78/2013 Sb., jejíž platnost byla ukončena 31.8.2020 a byla nahrazena vyhláškou 264/2020 Sb.
  • Výpočetní nástroj NKN III - Výpočetní nástroj NKN III slouží jako orientační a výuková výpočetní pomůcka. Výsledek hodnocení ENB nicméně odpovídá požadavkům vyhlášky 264/2020 Sb. indikuje splnění/nesplnění požadavků na ENB, stanovuje klasifikační třídy a je vhodnou pomůckou pro energetickou analýzu budovy. Domníváme se, že úloha NKN jako pilotní bezplatné pomůcky na zpracovávání PENBů byla naplněna. Komerční SW se již plně etablovaly na trhu a není cílem být s touto nekomerční a nekomerčně zpracovávanou pomůckou konkurencí s plným uživatelským komfortem, jaký nabízejí komerční SW.

NKN - navigace zadání modelu budovy

Výstupy z výpočetního nástroje NKN IIIAnalýza energetických potřeb budovy
© katedra technických zařízení budov, Fakulta stavební, ČVUT v Praze 2021 / nkn.fsv.cvut.cz / e-mail: nkn. fsv cvut cz