HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV - ENB
NÁRODNÍ KALKULAČNÍ NÁSTROJ – NKN II

Stránky jsou věnované výpočetnímu nástroji NKN (Národní Kalkulační Nástroj), který slouží k hodnocení energetické náročnosti budov podle zákona 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky o energetické náročnosti budov v aktuálním znění.

V záložce NKN III jsou uvedeny aktuální informace k aktuální verzi výpočetního nástroje.

 Projekty

 Současně se vznikem NKN byly vztahu k energetické náročnosti budov paralelně řešeny tyto projekty:

  • TNI 730331 -  Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet. TNI shromažďuje a koncentruje parametry potřebné pro vytvoření modelu budovy ve specializovaném SW přehledně do jednoho zdroje a je v podstatě kuchařkou pro zpracovatele PENB. Platnost ukončena 1.10.2018
  • ČSN 73 0331-1 (2018) - Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet - Část 1: Obecná část a měsíční výpočtová data. ČSN plně nahrazuje TNI 730331 a ztéto TNI vychází. Platnost ČSN od 1.8.2018 - 31.10.2020.
  • ČSN 73 0331-1 (2020) - Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet - Část 1: Obecná část a měsíční výpočtová data. Tato ČSN plně nahrazuje ČSN 73 0331-1 (2018). Podrobnější informace k normě v tomto článku. Účinnost od 1.11.2020.
  • Metodika testování výpočetních pomůcek pro hodnocení energetické náročnosti budov podle vyhlášky 78/2013 Sb. Metodika testování výpočetních nástrojů pro výpočet ENB s výstupem do PENB  je založena na sestavení souboru testů, zaměřených na kontrolu funkčnosti klíčových částí výpočtu a výstupního protokolu. Pro každý test s pevně danými vstupními údaji byl proveden ověřený výpočet metodou odpovídající požadavkům Vyhlášky.
  • Výpočetní nástroj NKN II - Výpočetní nástroj NKN II principálně vychází z výpočetního nástroje NKN, nicméně se v jádru jedná o úplně nový výpočetní nástroj. NKN II nabízí výstupy nejen pro potřeby vyhlášky 78/2013 Sb., ale také detailní informace o energetické bilanci budovy. Výpočetní nástroj NKN II je určený pro zpracování průkazu energetické náročnosti budov podle požadavků zákona 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 78/2013 Sb. Výpočetní nástroj NKN zapracovává požadavky výše uvedených předpisů. Výpočet energetické náročnosti budov vychází z okrajových podmínek uvedených v TNI 730331 -  Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet. Současně lze výpočetní nástroj využít pro analýzu energetických potřeb budovy bez ohledu na princip hodnocení energetické náročnosti budov. NKN II sloužil k plnohodnotnému zpracování hodnocení energetické náročnosti budovy a vyhotovení PENBu podle vyhlášky 78/2013 Sb., jejíž platnost byla ukončena 31.8.2020 a byla nahrazena vyhláškou 264/2020 Sb.
  • Výpočetní nástroj NKN III - Výpočetní nástroj NKN III slouží jako orientační a výuková výpočetní pomůcka. Výsledek hodnocení ENB nicméně odpovídá požadavkům vyhlášky 264/2020 Sb. indikuje splnění/nesplnění požadavků na ENB, stanovuje klasifikační třídy a je vhodnou pomůckou pro energetickou analýzu budovy. NKN III slouží zejména pro studenty vysokých škol, pro předběžné posouzení ENB, nebo pro energetickou analýzu budovy např. při zpracovávání energetického auditu. Domníváme se, že úloha NKN jako pilotní bezplatné pomůcky na zpracovávání PENBů byla naplněna. Komerční SW se již plně etablovaly na trhu a není cílem být s touto nekomerční a nekomerčně zpracovávanou pomůckou konkurencí s plným uživatelským komfortem, jaký nabízejí komerční SW.

NKN - navigace zadání modelu budovy

Výstupy z výpočetního nástroje NKN IIIAnalýza energetických potřeb budovy
© katedra technických zařízení budov, Fakulta stavební, ČVUT v Praze 2021 / nkn.fsv.cvut.cz / e-mail: nkn. fsv cvut cz