HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV - ENB
NÁRODNÍ KALKULAČNÍ NÁSTROJ – NKN II

ČSN 730331-1

Podpora pro zpracování PENB: ČSN 730331-1Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet - Část 1: Obecná část a měsíční výpočtová data

Vydána: 1.9.2018
Účinnost od: 1.10.2018

autor: prof. Ing Karel Kabele, CSc.

Zpracování PENB se provádí v softwarech k tomu určených, které v sobě obsahují výpočetní postup podle příslušných evropských norem. Do těchto SW zadává uživatel hodnoty parametrů popisující hodnocenou budovu. Referenční budova má k těmto některým parametrům hodnoty nastavené pevně podle vyhlášky 78/2013 Sb.

Z důvodu nedostupnosti souhrnného materiálu parametrů technických systémů budov, typického užívání a klimatických dat pro hodnocení ENB, byla naším pracovištěm vytvořena TNI 730331 – Energetická náročnost budov – Typické hodnoty pro výpočet, vydána v dubnu 2013 s účinností od 1. května 2013, platnost této TNI byla ukončena 1.10.2018. TNI 730331 byla nezávazná pomůcka ve formě, obsahující jednotnou metodou zpracované a souměřitelné hodnoty typických parametrů používaných ve výpočtu energetické náročnosti budov. Tato TNI je s účinností od 1.10.2018 nahrazena českou technickou normou ČSN 730331-1.

ČSN 730331-1 shromažďuje a koncentruje parametry potřebné pro vytvoření modelu budovy ve specializovaném SW přehledně do jednoho zdroje a je v podstatě kuchařkou pro zpracovatele PENB. od předchozí TNi se příliš neliší a tuto TNI rozšiřuje především v příloze D a upravuje na základě připomínek vzešlých z jejího užívání.

Tato ČSN obsahuje v přílohách informativní parametry pro:

  • typické hodnoty a rozmezí zadávaných parametrů účinností technických systémů budov (Příloha A);
  • typické profily užívání různých typů budov a provozů (Příloha B);
  • klimatická data pro výpočet energetické náročnosti budov v ČR měsíčním krokem výpočtu (Příloha C);
  • vymezení pojmu energeticky vztažná plocha (Příloha D).

Informativní příloha A obsahuje vypočtené hodnoty účinnosti technických systémů v typických případech. Případy technických systémů, které nejsou v této ČSN obsaženy, nebo jsou k dispozici další detailnější údaje, je možno řešit individuálně v souladu s platnými technickými normami.

V informativní příloze B jsou uvedeny ve struktuře potřebné pro zpracování výpočtu energetické náročnosti budovy vnitřní okrajové podmínky výpočtu, které jsou vyjádřeny tzv. profilem typického užívání. Pro nejčastěji se vyskytujících typy zón jsou uvedeny doporučené hodnoty profilu typického užívání. Hodnoty profilu typického užívání obsažené v této ČSN se využívají tehdy, pokud nejsou o budově a jejím provozu známy přesnější údaje (např. z dlouhodobého monitorování provozu budovy, podrobnější specifikace rozsahu projektové dokumentace apod.). Případy profilů užívání zón, které nejsou obsaženy v této ČSN, se doporučuje řešit individuálním zpracováním typického profilu užívání ve struktuře dané touto ČSN s respektováním požadavků na vnitřní prostředí dané zóny.

Vnější okrajové podmínky popisují klimatické údaje ve struktuře potřebné pro zpracování výpočtu energetické náročnosti budovy. Pro účely hodnocení energetické náročnosti budovy s měsíčním krokem výpočtu se doporučuje použití jednotných syntetických dat pro Českou republiku uvedených v příloze C této ČSN. Pro výpočet absolutní hodnoty energetické náročnosti mimo rámec hodnocení budov podle právního předpisu je možné použít reálná klimatická data daná lokalitou stavby případně použít hodinová data v souladu s ČSN EN ISO 15927-4.

Geometrické členění budovy na jednotlivé zóny a základní pravidla pro zónování budov a učení dalších geometrických vlastností budovy upravuje informativní příloha D.

Poznámka: Údaje a postupy obsažené v této technické normě slouží pouze pro potřeby stanovení energetické náročnosti budov a její hodnocení. Nelze je bez úpravy použít pro navrhování a dimenzování konstrukcí budov a technických systémů budovy a ani pro hodnocení kvality prostředí.


Výpočetní nástroj NKN II vznikl za podpory Evropské unie, projektu OP VaVpI č. CZ.1.05/2.1.00/03.0091 – Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

© katedra technických zařízení budov, Fakulta stavební, ČVUT v Praze 2014 / nkn.fsv.cvut.cz / e-mail: nkn. fsv cvut cz