HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV - ENB
NÁRODNÍ KALKULAČNÍ NÁSTROJ – NKN II

Aktuálně - kurzy

Kurzy NKN: Hodnocení energetické náročnosti budov a zpracování PENB pomocí výpočetního nástroje NKN II

V současnosti nesjou plánovány další kurzy na téma "hodnocení energetické náročnosti budov".

Na základě častých dotazů jsme ve spolurpáci se Společností pro techniku prostředí v minulých letech uspořádali jednodenní kurzy práce s NKN II a seznámení se s problematikou zpracování PENB.

Anotace kurzu:

Jednodenní intenzivní kurz je určen pro energetické specialisty, autorizované osoby, projektanty a odbornou veřejnost  se zájmem o hodnocení energetické náročnosti budov. Kurz obsahuje teoretický úvod a praktické zaškolení do problematiky zpracování průkazu energetické náročnosti podle požadavků vyhlášky č. 78/2013 Sb. formou workshopu v počítačové učebně pomocí výpočetního nástroje NKN II.

Upozornění: tento kurz  NENAHRAZUJE  průběžné  vzdělávání energetických specialistů podle vyhlášky č.118/2013 Sb. 

Odborný garant kurzu:

prof. Ing. Karel Kabele, CSc.


V roce 2016 nejsou vypsány další termíny kurzů, v případě zájmu kontaktujte organizačního garanta Společnost pro techniku prostředí. Uspořádání kurzu je podmíněno účastí minimálaně deseti účastníků.

Náplň kurzu:

Po úvodní přednášce, zaměřené na aktuální problémy stanovení energetické náročnosti a legislativu budou účastnící kurzu pod vedením lektorů zpracovávat PENB na příkladech konkrétních budov (obytné budovy, občanská výstavba, administrativní budova) podle požadavků vyhlášky č. 78/2013 Sb. Tato část kurzu probíhá na počítačovém vybavení katedry TZB, kdy každý účastník semináře bude mít k dispozici vlastní stolní PC s volně šiřitelným výpočetním nástrojem NKNII. Během praktické části se uskuteční otevřená diskuze ke způsobu zadání a postupu výpočtu stanovení energetické náročnosti budov, včetně vyhodnocení praktických příkladů a možnosti využití výsledků výpočtu energetické náročnosti v praxi.

Účastníci si v rámci odborného kurzu osvojí práci s výpočetním nástrojem NKN II a problematikou výpočtu energetické náročnosti budov na několika příkladech se stoupající obtížností a stoupajícími požadavky kladenými na znalosti uživatelů z pohledu výpočetního nástroje a výpočtu energetické náročnosti budov.

Kurzu se účastní maximálně 15 osob, každý účastník má k dispozici připravené počítačové vybavení (stolní PC s monitorem) a pracovní místo. Účastníci budou mít k dispozici v elektronické a tištěné podobě všechny pracovní materiály včetně plné aktuální verze NKNII, které si účastník může i se svými zpracovanými příklady přenést do svého počítače případně uložit po ukončení kurzu na paměťové médium.

Účastníci kurzu budou pod dohledem lektorů zpracovávat vlastní hodnocení energetické náročnosti budovy a PENB pro zadané tři typy budov ze sektorů bytové výstavby, občanské výstavby, administrativní budovy.

Tento kurz NENAHRAZUJE průběžné vzdělávání energetických specialistů podle vyhlášky č.118/2013 Sb.

PROGRAM KURZU:

  • 8.00 Registrace účastníků
  • 8.30 Zahájení kurzu, praktický workshop 3. část

Energetická náročnost budov – přehled platné a připravované legislativy, teoretický základ a úskalí praktického stanovení energetické náročnosti budov.

  • 10.00 Přestávka na kávu
  • 10.15 Praktický workshop 2. část
  • 13.00 Oběd (v ceně vložného)
  • 14.00 Praktický workshop 3. část
  • 17.00 Závěr: Diskuze a dotazy k aktuálním problémům v oblasti hodnocení energetické náročnosti budov

Organizační garant:

Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
e-mail: stp@stpcr.cz
Tel: +420 221 082 353
Fax: +420 221 082 201

Místo konání kurzu:

ČVUT v Praze,
Fakulta stavební
katedra technických zařízení budov,
místnost A233 (počítačová učebna katedry TZB)
Thákurova 7 166 29 Praha 6

Kurzovné: 

- pro členy Společnosti pro techniku prostředí 4.840 Kč
- pro ostatní 6.050 Kč 
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Cena odborné akce je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem odborné akce. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci odborné akce, materiály k odborné akci a občerstvení v průběhu odborné akce.

Závazná přihláška:
Můžete využít závazné on-line přihlášky na www.stpcr.cz nebo přihlášku zašlete nejpozději 7 dnů před zahájením kurzu na e-mail stp@stpcr.cz nebo poštou na adresu Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel. / fax: 221 082 201.

Platební podmínky:
Na základě odeslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

Při neúčasti přihlášeného: Účastnický poplatek nevracíme.

Přijetí přihlášek: Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.
Výpočetní nástroj NKN II vznikl za podpory Evropské unie, projektu OP VaVpI č. CZ.1.05/2.1.00/03.0091 – Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

© katedra technických zařízení budov, Fakulta stavební, ČVUT v Praze 2014 / nkn.fsv.cvut.cz / e-mail: nkn. fsv cvut cz